Que és la producció Agrària ecològica

L’agricultura ecològica és un sistema de producció agrícola que proporciona al consumidor, aliments sans i de qualitat ja que no contenen residus de productes químics, s’han respectat els ritmes de la naturalesa per produir-los i s’han produït minimitzant l’impacte en el medi ambient.

L’objectiu de la producció ecològica

L’objectiu principal és l’obtenció d’aliments de màxima qualitat respectant el medi ambient i les persones, i mantenint la fertilitat de la terra optimitzant les recursos i restringint l’ús de productes químics de síntesi (hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.). No es pretén obtenir produccions màximes, sinó produccions que siguin compatibles amb el nostre ecosistema a la vegada que siguin viables pel productor/er

Es defineixen com aliments produïts de manera ecològica aquells que han seguit unes tècniques de producció concretes basades en el no us de productes de síntesi química i el respecte amb l’entorn i que han seguit una normativa i estan certificats per un organisme de control, que a Catalunya, actualment és el CCPAE
La certificació
Tothom qui produeixi, elabori, envasi o importi productes i vulgui vendre sota el segell de agricultura ecològica, ha de complir una normativa (actualment és el Reglament CE 834/2007) i ha d’estar controlat per un organisme de control autoritzat. A Catalunya, aquest organisme és el CCPAE (www.ccpae.org).

Els principis de la agricultura ecològica

-Potenciar la fauna auxiliar i fer control biològic de plagues
-Utilitzar productes que no tinguin origen de síntesis química ja que són processos altament contaminants i que requereixen grans quantitats d’energia. A més de la contaminació que poden causar aquests productes al medi.
-Augmentar la fertilitat del sol i l’activitat biològica
-Incrementar la biodiversitat de la finca i utilitzar les varietats o races més adaptades als postres medis intentant potenciar l’ús de les varietats locals.
-Utilitzar al màxim els recursos renovables, reciclant i tancant els cicles de nutrients de les nostres finques incorporant els residus vegetals i animals als sols.
-Entendre la finca com tot un agroecosistema on tot està interrelacionat i intentar mantenir els equilibris naturals.